Imgage
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation LinksSkip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

संस्थानसर्फे साजरे होणारे महत्त्वाचे उत्सव सन २००९-१० शके* १९३०-३१
१) सन २०१० श्रीरामनवमी उत्सव   दि. २३/३/२०१० ते २५-३-२०१०
१ ला दिवस चैत्र शुक्ल ।।७ दि. २३-३-२०१० मंगळवार प्रारंभ दिन
२ रा दिवस चैत्र शुक्ल ।।८/९ दि. २४-३-२०१० बुधवार मुख्य दिवस
३ रा दिवस चैत्र शुक्ल ।।१० दि. २५-३-२०१० गुरुवार सांगता दिन