Imgage
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation LinksSkip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

१) मुंबई ते शिरडी भव्य पदयात्रेचे आयोजन
२) अखंड पारायण
अ) मुंबई ते शिरडी पदयात्रे दरम्यान
ब) तिर्थप्रसाद लॉज, शिरडी, (शिरडी मुक्कामी)
क) सांगता सोहळा समारंभादिवशी
ड) श्रावण मासात पहिल्या शनिवारी
३) मुंबई येथे श्री साई पालखी मिरवणूक
४) पालखी सोहळा
५) सत्यनारायणाची पुजा
६) भंडारा
7) उत्सव समाप्ती
८) वह्या वाटप / गोरगरिबांना चादर वाटप

जे. हसन बिल्डिंग, कोकण वैभव, लोअर परेल, मुंबई - १३.