Imgage
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation LinksSkip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे । तैसा तैसा पावे मीही त्यासी ॥७॥
  बाबांवर जेवढी निष्ठा, श्रध्दा असेल तेवढी बाबांची त्या भाक्‍तावर कृपादृष्टी राहिल व आपल्या भक्‍तांच्या पाठीशी बाबांचा सदैव वरदहस्त राहिल. इतकेच नव्हे, तर त्याच्या कल्याणाची व सर्वांगीण उन्नतीची सर्व जबाबदारी श्री साईबाबा आपल्या शीरावर घेत आणि म्हणूनच ते आपल्या आठव्या वचनात अधिकार वाणीने म्हणतात.