Imgage
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation LinksSkip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा । नव्हे हे अन्यथा वचन माझे ॥८॥

  एकदा भक्‍ताने साई चरणी स्वता:ला वाहून घेतले म्हण्जे श्री साईबाबा त्या भक्‍ताचा भार स्वत:वर घेतात व त्या भक्‍ताला कशाचीही उणीव भासू देत नाहीत.